Obec Dubová
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rokovanie obecného zastupiteľstva

Rokovanie obecného zastupiteľstva
Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 24.9.2020 o 19.00 hod.

Starosta obce v zmysle zákona  č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení § 13, ods. 3, písm. a),  zvoláva  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dubovej, ktoré sa uskutoční v spoločenskej sále na ihrisku Dubová – Sokolská 9

dňa 24.9.2020  o 19.00 hod. /štvrtok/

P r o g r a m :   

Otvorenie rokovania

- kontrola uznášania schopnosti, určenie zapisovateľa a overovateľov

- schválenie programu rokovania

 1. Kontrola uznesení
 2. Správa o činnosti komisií OZ – predsedovia
 3. Plán kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2020
 4. Žiadosť o súhlas s umiestnením inžinierskych sietí (majetok obce) pani Málik Jakubcová
 5. Žiadosť o vysporiadanie pozemku pod čiernou stavbou (majetok obce) – pani Hutterová
 6. Žiadosť Skládky odpadov Dubová o schválenie zámeru recyklačného centra v lokalite pri letisku
 7. Vyradenie majetku a odpísanie pohľadávok
 8. Rozpočtové opatrenie č. 2
 9. Peňažné fondy – investičné fondy pre rozvojové lokality
 10. Rôzne
  • Interpelácie
  • Informácie starostu
   • Plán verejného obstarávania 2020
   • Plnenie rozpočtu 2020
   • Podkrovie ZŠ + strecha
   • Chodník Novosadská
   • Dopravné značky Slnečná + ostrovček Hlavná
 1. Uznesenia
 2. Záver

 

Ľudovít Ružička

starosta obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
2 pozvánka na ROZ 24.9.2020 132.3 kB pdf 9.9.2020